Verbs starting with M

Base Form Past Simple Past Participle
make [meɪk]

made [meɪd]

made [meɪd]

meet [mi:t]

met [met]

met [met]

may [meɪ]

might [maɪt]

might [maɪt]

move [muːv]

moved [muːvd]

moved [muːvd]

must [mʌst]
miss [mɪs]

missed [mɪst]

missed [mɪst]

mend [mend]

mended [ˈmendɪd]

mended [ˈmendɪd]

mean [mi:n]

meant [mɛnt]

meant [mɛnt]

marry [mæri]

married [mærid]

married [mærid]

mow [moʊ]

mowed [moʊd]

mowed [moʊd]

mowed []

mown [moʊn]

melt [melt]

melted [ˈmeltɪd]

melted [ˈmeltɪd]

manage [mænɪdʒ]

managed [mænɪdʒd]

managed [mænɪdʒd]

mistake [mɪisˈteɪk]

mistook [mɪˈstʊk]

mistaken [mɪˈsteɪk(ə)n]

mind [maɪnd]

minded [ˈmaɪndɪd]

minded [ˈmaɪndɪd]

mention [ˈmenʃn]

mentioned [ˈmenʃənd]

mentioned [ˈmenʃənd]

man [mæn]

manned [mænd]

manned [mænd]

mix [mɪks]

mixed [mɪkst]

mixed [mɪkst]

mine [maɪn]

mined [maɪnd]

mined [maɪnd]

misunderstand [ˌmɪsˌʌndəˈstænd]

misunderstood [ˌmɪsˌʌndəˈstʊd]

misunderstood [ˌmɪsˌʌndəˈstʊd]

mail [meɪl]

mailed [meɪld]

mailed [meɪld]

mark [mɑːrk]

marked [mɑːkt]

marked [mɑːkt]

make up [meɪk ʌp]

made up [meɪd ʌp]

made up [meɪd ʌp]

mislead [ˌmɪsˈliːd]

misled [ˌmɪsˈled]

misled [ˌmɪsˈled]

matter [ˈmætər]

mattered [ˈmætərd]

mattered [ˈmætərd]

model [ˈmɑːdl]

modeled [ˈmɑːdəld]

modeled [ˈmɑːdəld]

mold [moʊld]

molded [ˈmoldəd]

molded [ˈmoldəd]

measure [ˈmeʒər]

measured [ˈmeʒərd]

measured [ˈmeʒərd]

milk [mɪlk]

milked [mɪlkt]

milked [mɪlkt]

misread [ˌmɪsˈriːd]

misread [ˌmɪsˈriːd]

misread [ˌmɪsˈriːd]

march [mɑːrtʃ]

marched [mɑːtʃt]

marched [mɑːtʃt]

mumble ['mʌmb(ə)l]

mumbled [ˈmʌmbəld]

mumbled [ˈmʌmbəld]

mishit [ˈmɪshɪt]

mishit [ˈmɪshɪt]

mishit [ˈmɪshɪt]

mishear [ˌmɪsˈhɪə]

misheard [ˌmɪsˈhɜːd]

misheard [ˌmɪsˈhɜːd]

misspell [ˌmɪsˈspel]

misspelt [ˌmɪsˈspelt]

misspelled [ˌmɪsˈspeld]

misspelt [ˌmɪsˈspelt]

misspelled [ˌmɪsˈspeld]

mislay [ˌmɪsˈleɪ]

mislaid [ˌmɪsˈleɪd]

mislaid [ˌmɪsˈleɪd]

mutter [ˈmʌtər]

muttered [ˈmʌtərd]

muttered [ˈmʌtərd]

mess up [mes ʌp]

messed up [messed ʌp]

messed up [messed ʌp]

market [ˈmɑːrkɪt]

marketed [ˈmɑːkɪtɪd]

marketed [ˈmɑːkɪtɪd]

muse [mjuːz]

mused [mjuːzd]

mused [mjuːzd]

misgive [ˌmɪsˈɡɪv]

misgave [ˌmɪsˈɡeɪv]

misgiven [ˌmɪsˈɡɪvən]

meditate ['medɪteɪt]

meditated [ˈmedɪteɪtɪd]

meditated [ˈmedɪteɪtɪd]

mug [mʌɡ]

mugged [mʌɡd]

mugged [mʌɡd]

mount [maunt]

mounted [ˈmaʊntɪd]

mounted [ˈmaʊntɪd]

modify [ˈmɒdɪfʌɪ]

modified [ˈmɒdɪfaɪd]

modified [ˈmɒdɪfaɪd]

master [ˈmæstər]

mastered [ˈmæstərd]

mastered [ˈmæstərd]

misdeal [ˌmɪsˈdiːl]

misdealt [ˌmɪsˈdelt]

misdealt [ˌmɪsˈdelt]

misspend [ˌmɪsˈspend]

misspent [ˌmɪsˈspent]

misspent [ˌmɪsˈspent]

miscast [ˌmɪsˈkɑːst]

miscast [ˌmɪsˈkɑːst]

miscast [ˌmɪsˈkɑːst]

multiply [ˈmʌltɪplaɪ]

multiplied [ˈmʌltɪplaɪd]

multiplied [ˈmʌltɪplaɪd]

make for [meɪk fɔː]

made for [meɪd fɔː]

made for [meɪd fɔː]

move in [muːv ɪn]

moved in [muːvd ɪn]

moved in [muːvd ɪn]

move out [muːv aʊt]]

moved out [muːvd aʊt]

moved out [muːvd aʊt]

mix up [mɪks ʌp]

mixed up [mɪkst ʌp]

mixed up [mɪkst ʌp]

make of [meɪk ɒv]

made of [meɪd ɒv]

made of [meɪd ɒv]

monkey around with [mʌŋkɪ əˈraʊnd wɪð]

monkeyed around with [monkeyed əˈraʊnd wɪð]

monkeyed around with [monkeyed əˈraʊnd wɪð]

All words by letter