Verbs starting with T

Base Form Past Simple Past Participle
teach [ti:tʃ]

taught [tɔ:t]

taught [tɔ:t]

try [traɪ]

tried [traɪd]

tried [traɪd]

talk [tɔːk]

talked [tɔːkt]

talked [tɔːkt]

throw [θroʊ]

threw [θru:]

thrown [θroʊn]

tell [tel]

told [toʊld]

told [toʊld]

travel [ˈtrævl]

travelled (BrE) [ˈtrævld]

traveled (AmE) [ˈtrævəld]

travelled (BrE) [ˈtrævld]

traveled (AmE) [ˈtrævəld]

think [θɪŋk]

thought [θɔ:t]

thought [θɔ:t]

take [teɪk]

took [tʊk]

taken [‘teɪkən]

turn [ˈtɝn]

turned [ˈtɝnd]

turned [ˈtɝnd]

tear [tɛə]

tore [tɔ:]

torn [tɔ:n]

translate [trænsˈleɪt]

translated [trænsˈleɪtɪd]

translated [trænsˈleɪtɪd]

touch [ˈtʌtʃ]

touched [ˈtʌtʃt]

touched [ˈtʌtʃt]

type [taɪp]

typed [taɪpt]

typed [taɪpt]

turn off [ˈtɝn ˈɔf]

turned off [ˈtɝnd ˈɔf]

turned off [ˈtɝnd ˈɔf]

tread [tred]

trod [trɒd]

trod [trɒd]

trodden [trɒdn]

taste [teɪst]

tasted [ˈteɪstɪd]

tasted [ˈteɪstɪd]

train [treɪn]

trained [treɪnd]

trained [treɪnd]

treat [triːt]

treated [ˈtriːtɪd]

treated [ˈtriːtɪd]

turn on [tɜːn ɒ]

turned on [tɜːnd ɒn]

turned on [tɜːnd ɒn]

threaten [ˈθrɛt(ə)n]

threatened [ˈθretənd]

threatened [ˈθretənd]

turn over [tɜːn ˈəʊvə]

turned over [tɜːnd ˈəʊvə]

turned over [tɜːnd ˈəʊvə]

tire [ˈtaɪər]

tired [taɪəd]

tired [taɪəd]

tend [tend]

tended [ˈtendɪd]

tended [ˈtendɪd]

tie [taɪ]

tied [taɪd]

tied [taɪd]

time [taɪm]

timed [taɪmd]

timed [taɪmd]

take out [teɪk aʊt]

took out [tʊk aʊt]

taken out [teɪkən aʊt]

thank [θæŋk]

thanked [θæŋkt]

thanked [θæŋkt]

trust [ˈtrʌst]

trusted [ˈtrʌstəd]

trusted [ˈtrʌstəd]

test [test]

tested [ˈtɛstɪd]

tested [ˈtɛstɪd]

turn up [ˈtɝn ˈʌp]

turned up [ˈtɝnd ˈʌp]

turned up [ˈtɝnd ˈʌp]

tease [tiːz]

teased [tiːzd]

teased [tiːzd]

trip [trɪp]

tripped [trɪpt]

tripped [trɪpt]

trouble [ˈtrʌbl]

troubled [ˈtrʌb(ə)ld]

troubled [ˈtrʌb(ə)ld]

team [tiːm]

teamed [tiːmd]

teamed [tiːmd]

thrust [θrʌst]

thrust [θrʌst]

thrust [θrʌst]

till [tɪl]

tilled [tɪld]

tilled [tɪld]

thrive [θraɪv]

throve [ˈθrəʊv]

trived [θraɪvd]

thriven [ˈθrɪvən]

trived [θraɪvd]

try on [traɪ ɒn]

tried on [traɪd ɒn]

tried on [traɪd ɒn]

tear down [teə daʊn]

tore down [tɔː daʊn]

torn down [tɔːn daʊn]

trade [treɪd]

traded [ˈtreɪdɪd]

traded [ˈtreɪdɪd]

thin [θɪn]

thinned [θɪnd]

thinned [θɪnd]

top [tɑːp]

topped [ˈtɑːpt]

topped [ˈtɑːpt]

throw away [θrəʊ əˈweɪ]

threw away [θrew əˈweɪ]

thrown away [θrəʊn əˈweɪ]]

turn into [ˈtɝn ˈɪntuː]

turned into [ˈtɝnd ˈɪntuː]

turned into [ˈtɝnd ˈɪntuː]

transmit [trænsˈmɪt]

transmitted [trænˈsmɪtəd]

transmitted [trænˈsmɪtəd]

transfer [trænsˈfɜːr]

transferred [trænsˈfɜːd]

transferred [trænsˈfɜːd]

turn out [ˈtɝn ˈaʊt]

turned out [ˈtɝnd ˈaʊt]

turned out [ˈtɝnd ˈaʊt]

tip [tɪp]

tipped [tɪpt]

tipped [tɪpt]

tour [tʊr]

Toured [tʊəd]

Toured [tʊəd]

turn around [tɜːn əˈraʊnd]

turned around [tɜːnd əˈraʊnd]

turned around [tɜːnd əˈraʊnd]

turn down [ˈtɝn ˈdaʊn]

turned down [ˈtɝnd ˈdaʊn]

turned down [ˈtɝnd ˈdaʊn]

turn away [ˈtɝn əˈweɪ]

turned away [ˈtɝnd əˈweɪ]

turned away [ˈtɝnd əˈweɪ]

transport [ˈtrænspɔːrt]

transported [trænˈspɔːrtəd]

transported [trænˈspɔːrtəd]

tighten ['taɪtn]

tightened [ˈtaɪtənd]

tightened [ˈtaɪtənd]

tax [tæks]

taxed [tækst]

taxed [tækst]

title [ˈtaɪtl]

titled [ˈtaɪtld]

titled [ˈtaɪtld]

thread [θred]

Threaded [ˈθredɪd]

Threaded [ˈθredɪd]

throw up [θrəʊ ʌp]

threw up [θrew ʌp]

thrown up [θrəʊn ʌp]

tag [tæɡ]

tagged [tæɡd]

tagged [tæɡd]

track [ˈtræk]

tracked [ˈtrækt]

tracked [ˈtrækt]

tear off [teɪr ɒf]

tore off [tɔː ɒf]

torn off [tɔːn ɒf]

tarry ['tɑ:rɪ]

tarried [ˈtærɪd]

tarried [ˈtærɪd]

take apart [teɪk əˈpɑːt]

took apart [teɪkən əˈpɑːt]

taken apart [teɪkən əˈpɑːt]

telephone [ˈtɛlɪfəʊn]

telephoned [ˈtelɪfəʊnd]

telephoned [ˈtelɪfəʊnd]

tense [tens]

tensed [tenst]

tensed [tenst]

take up on [teɪk ʌp ɒn]

took up on [tʊk ʌp ɒn]

taken up on [teɪkən ʌp ɒn]

take back [teɪk bæk]

took back [tʊk bæk]

taken back [teɪkən bæk]

talk into [tɔːk ˈɪntuː]

talked into [tɔːkt ˈɪntuː]

talked into [tɔːkt ˈɪntuː]

tremble ['tremb(ə)l]

trembled [ˈtrembəld]

trembled [ˈtrembəld]

turn off [tɜːn ɒf]

turned off [tɜːnd ɒf]

turned off [tɜːnd ɒf]

turn back [ˈtɝn ˈbæk]

turned back [ˈtɝnd ˈbæk]

turned back [ˈtɝnd ˈbæk]

throw out [θrəʊ aʊt]

threw out [θrew aʊ]

thrown out [θrəʊn aʊt]

think over ['θɪŋk'əuvə]

thought over [θɔːt 'əuvə]

thought over [θɔːt 'əuvə]

turn to [ˈtɝn ˈtuː]

turned to [ˈtɝnd ˈtuː]

turned to [ˈtɝnd ˈtuː]

term [tɜːrm]

termed [tɜːmd]

termed [tɜːmd]

turn in [ˈtɝn ˈɪn]

turned in [ˈtɝnd ˈɪn]

turned in [ˈtɝnd ˈɪn]

talk out of [tɔːk aʊt ɒv]

talked out of [tɔːkt aʊt ɒv]

talked out of [tɔːkt aʊt ɒv]

totter ['tɔtə]

tottered [ˈtɒtəd]

tottered [ˈtɒtəd]

trick into [trɪk ˈɪntuː]

tricked into [tricked ˈɪntuː]

tricked into [tricked ˈɪntuː]

try out [traɪ aʊt]

tried out [traɪd aʊt]

tried out [traɪd aʊt]

take out on [teɪk aʊt ɒn]

took out on [tʊk aʊt ɒn]

taken out on [teɪkən aʊt ɒn]

talk to [tɔːk tuː]

talked to [tɔːkt tuː]

talked to [tɔːkt tuː]

think about [θɪŋk əˈbaʊt]

thought about [θɔːt əˈbaʊt]

thought about [θɔːt əˈbaʊt]

tell apart [tel əˈpɑːt]

told apart [təʊld əˈpɑːt]

told apart [təʊld əˈpɑːt]

track down [træk daʊn]

tracked down [trækt daʊn]

tracked down [trækt daʊn]

trade in [treɪd ɪn]

traded in [treɪdɪd ɪn]

traded in [treɪdɪd ɪn]

talk down to [tɔːk daʊn tuː]

talked down to [tɔːkt daʊn tuː]

talked down to [tɔːkt daʊn tuː]

think up [θɪŋk ʌp]

thought up [θɔːt ʌp]

thought up [θɔːt ʌp]

take in [teɪk ɪn]

took in [tʊk ɪn]

taken in [teɪkən ɪn]

type up [[taɪp ʌp]]

typed up [[taɪpt ʌp]]

typed up [[taɪpt ʌp]]

tell on [tel ɒn]

told on [təʊld ɒn]

told on [təʊld ɒn]

think ahead [θɪŋk əˈhed]

thought ahead [θɔːt əˈhed]

thought ahead [θɔːt əˈhed]

tower [ˈtaʊər]

towered [ˈtaʊəd]

towered [ˈtaʊəd]

table [ˈteɪbl]

tabled [ˈteɪbld]

tabled [ˈteɪbld]

All words by letter