Verbs starting with P

Base Form Past Simple Past Participle
play [pleɪ]

played [pleɪd]

played [pleɪd]

put [pʊt]

put [pʊt]

put [pʊt]

pay [peɪ]

paid [peɪd]

paid [peɪd]

plant [plænt]

planted [ˈplɑːntɪd]

planted [ˈplɑːntɪd]

prepare [prɪˈpeə]

prepared [prɪˈpeəd]

prepared [prɪˈpeəd]

pick [pɪk]

picked [pɪkt]

picked [pɪkt]

phone [foʊn]

phoned [fəʊnd]

phoned [fəʊnd]

prove [pru:v]

proved [pru:vd]

proved [pru:vən]

proven [pru:vd]

pick up [pɪk ʌp]

picked up [pɪkt ʌp]

picked up [pɪkt ʌp]

pull [pʊl]

pulled [pʊld]

pulled [pʊld]

pass [pæs]

passed [pɑːst]

passed [pɑːst]

paint [peɪnt]

painted [ˈpeɪntɪd]

painted [ˈpeɪntɪd]

post [pəʊst]

posted [ˈpəʊstɪd]

posted [ˈpəʊstɪd]

plan [plæn]

planned [plænd]

planned [plænd]

prefer [prɪˈfɜː]

preferred [prɪˈfɜːd]

preferred [prɪˈfɜːd]

pack [pæk]

packed [pækt]

packed [pækt]

packed [pækt]

packed [pækt]

practice [ˈpræktɪs]

practiced [ˈpræktɪst]

practiced [ˈpræktɪst]

put up [pʊt ʌp]

put up [pʊt ʌp]

put up [pʊt ʌp]

publish [ˈpʌblɪʃ]

published [ˈpʌblɪʃt]

published [ˈpʌblɪʃt]

push [pʊʃ]

pushed [pʊʃt]

pushed [pʊʃt]

please [pliːz]

pleased [pliːzd]

pleased [pliːzd]

provide [prəˈvaɪd]

provided [prəˈvaɪdɪd]

provided [prəˈvaɪdɪd]

pour [pɔːr]

poured [pɔːd]

poured [pɔːd]

purchase [ˈpɜːrtʃəs]

purchased [ˈpɜːtʃəst]

purchased [ˈpɜːtʃəst]

promise [prɒmɪs]

promised [prɒmɪst]

promised [prɒmɪst]

place [pleɪs]

placed [ˈpleɪst]

placed [ˈpleɪst]

produce [prəˈdjuːs]

produced [prəˈdjuːst]

produced [prəˈdjuːst]

print [prɪnt]

printed [ˈprɪntɪd]

printed [ˈprɪntɪd]

pride [praɪd]

prided [ˈpraɪdəd]

prided [ˈpraɪdəd]

pretend [prɪˈtend]

pretended [prəˈtendəd]

pretended [prəˈtendəd]

perform [pərˈfɔːrm]

performed [pəˈfɔːmd]

performed [pəˈfɔːmd]

put off [pʊt ɒf]

put off [pʊt ɒf]

put off [pʊt ɒf]

process [ˈprɑːses]

processed [ˈprɑsest]

processed [ˈprɑsest]

punish [ˈpʌnɪʃ]

punished [ˈpʌnɪʃt]

punished [ˈpʌnɪʃt]

promote [prəˈməʊt]

promoted [prəˈməʊtɪd]

promoted [prəˈməʊtɪd]

press [pres]

pressed [prest]

pressed [prest]

point [pɔɪnt]

pointed [ˈpɔɪntɪd]

pointed [ˈpɔɪntɪd]

pat [pæt]

patted [ˈpætɪd]

patted [ˈpætɪd]

park [pɑːrk]

parked [pɑːkt]

parked [pɑːkt]

present [ˈpreznt]

presented []

presented []

pray [preɪ]

prayed [preɪd]

prayed [preɪd]

protect [prəˈtekt]

protected [prəˈtektɪd]

protected [prəˈtektɪd]

plead [pli:d]

pleaded [pli:dɪd]

pled [plɛd]

pleaded [pli:dɪd]

pled [plɛd]

pronounce [prəˈnaʊns]

pronounced [prəˈnaʊnst]

pronounced [prəˈnaʊnst]

project [ˈprɑːdʒekt]

projected [prəˈdʒektɪd]

projected [prəˈdʒektɪd]

price [praɪs]

priced [praɪst]

priced [praɪst]

permit [pəˈmɪt]

permitted [pəˈmɪtɪd]

permitted [pəˈmɪtɪd]

partake [pɑːˈteɪk]

partook [pɑːˈtʊk]

partaken [pɑːˈteɪkən]

panic [ˈpanɪk]

panicked [ˈpænɪkt]

panicked [ˈpænɪkt]

put out [pʊt aʊt]

put out [pʊt aʊt]

put out [pʊt aʊt]

power [ˈpaʊər]

powered [ˈpaʊərd]

powered [ˈpaʊərd]

propose [prəˈpəʊz]

proposed [prəˈpəʊzd]

proposed [prəˈpəʊzd]

pop [pɒp]

Popped [pɒpt]

Popped [pɒpt]

praise [preɪz]

praised [preɪzd]

praised [preɪzd]

postpone [pə(u)'spəun]

postponed [pəˈspəʊnd]

postponed [pəˈspəʊnd]

picture [ˈpɪktʃər]

pictured [ˈpɪktʃərd]

pictured [ˈpɪktʃərd]

point out [pɔɪnt aʊt]

pointed out [pɔɪntɪd aʊt]

pointed out [pɔɪntɪd aʊt]

pull out [pʊl aʊt]

pulled out [pʊld aʊt]

pulled out [pʊld aʊt]

profit [ˈprɒfɪt]

profited [ˈprɒfɪtɪd]

profited [ˈprɒfɪtɪd]

put away [pʊt əˈweɪ]

put away [pʊt əˈweɪ]

put away [pʊt əˈweɪ]

perfect [ˈpɜːrfɪkt]

perfected [pəˈfektɪd]

perfected [pəˈfektɪd]

plow [ˈplaʊ]

plowed [plowed]

plowed [plowed]

progress [ˈprɑːɡres]

progressed [prəˈɡrest]

progressed [prəˈɡrest]

police [pəˈliːs]

policed [pəˈliːst]

policed [pəˈliːst]

plug in [plʌg ɪn]

plugged in [plʌgd ɪn]

plugged in [plʌgd ɪn]

put down [pʊt daʊn]

put down [pʊt daʊn]

put down [pʊt daʊn]

pin [pɪn]

pinned [pɪnd]

pinned [pɪnd]

photograph [ˈfoʊtəɡræf]

photographed [ˈfəʊtəɡrɑːft]

photographed [ˈfəʊtəɡrɑːft]

predict [prɪˈdɪkt]

predicted [prɪˈdɪktɪd]

predicted [prɪˈdɪktɪd]

put past [pʊt pɑːst]

put past [pʊt pɑːst]

put past [pʊt pɑːst]

program [ˈproʊɡræm]

programmed [ˈprəʊɡræmd]

programmed [ˈprəʊɡræmd]

peek [pi:k]

peeked [piːkt]

peeked [piːkt]

pollute [pəˈluːt]

polluted [pəˈluːtɪd]

polluted [pəˈluːtɪd]

pencil [ˈpensl]

Pencilled [ˈpensəld]

Pencilled [ˈpensəld]

peel [piːl]

Peeled [piːld]

Peeled [piːld]

pause [pɔːz]

paused [pɔːzd]

paused [pɔːzd]

prime [praɪm]

primed [praɪmd]

primed [praɪmd]

pilot [ˈpaɪlət]

Piloted [ˈpaɪlətɪd]

Piloted [ˈpaɪlətɪd]

put up with [pʊt ʌp wɪð]

put up with [pʊt ʌp wɪð]

put up with [pʊt ʌp wɪð]

point to [pɔɪnt tuː]

pointed to [pɔɪntɪd tuː]

pointed to [pɔɪntɪd tuː]

punch in [pʌnʧ ɪn]

punched in [pʌnʧt ɪn]

punched in [pʌnʧt ɪn]

pressure [ˈprɛʃə]

pressured [ˈpreʃəd]

pressured [ˈpreʃəd]

pile up [paɪl ʌp]

piled up [paɪld ʌp]

piled up [paɪld ʌp]

patch [pætʃ]

patched [pætʃt]

patched [pætʃt]

part [pɑːrt]

parted [ˈpɑːtɪd]

parted [ˈpɑːtɪd]

pay off [peɪ ɒf]

paid off [peɪd ɒf]

paid off [peɪd ɒf]

pool [puːl]

Pooled [puːld]

Pooled [puːld]

page [peɪdʒ]

paged [peɪdʒd]

paged [peɪdʒd]

put together [pʊt təˈgeðə]

put together [pʊt təˈgeðə]

put together [pʊt təˈgeðə]

prophesy ['prɔfɪsaɪ]

prophesied [ˈprɒfɪsaɪd]

prophesied [ˈprɒfɪsaɪd]

pity [ˈpɪti]

pitied [ˈpɪtɪd]

pitied [ˈpɪtɪd]

plug [plʌg]

plugged [plʌɡd]

plugged [plʌɡd]

pull through [pʊl θruː]

pulled through [pʊld θruː]

pulled through [pʊld θruː]

pair [peə]

paired [peəd]

paired [peəd]

put in [pʊt ɪn]

put in [pʊt ɪn]

put in [pʊt ɪn]

pay back [peɪ bæk]

paid back [peɪd bæk]

paid back [peɪd bæk]

pull off [pʊl ɒf]

pulled off [pʊld ɒf]

pulled off [pʊld ɒf]

put back [pʊt bæk]

put back [pʊt bæk]

put back [pʊt bæk]

put to [pʊt tuː]

put to [pʊt tuː]

put to [pʊt tuː]

pick on [pɪk ɒn]

picked on [pɪkt ɒn]

picked on [pɪkt ɒn]

All words by letter