Verbs starting with B

Base Form Past Simple Past Participle
buy [baɪ]

bought [bɔ:t]

bought [bɔ:t]

be [bi:]

was [wɒz]

were [wɜ:]

been [bi:n]

beat [bi:t]

beat [bi:t]

beaten [bi:tn]

break [breɪk]

broke [broʊk]

broke [broʊkə]

broken [broʊkən]

bite [bʌɪt]

bit [bɪt]

bit [bɪt]

bit [bɪtn]

bitten [bɪtn]

bring [brɪŋ]

brought [brɔ:t]

brought [brɔ:t]

burn [bɜ:n]

burnt [bɜ:nt]

burned [bɜːnd]

burnt [bɜ:nt]

burned [bɜ:nd]

build [bɪld]

built [bɪlt]

built [bɪlt]

become [bɪˈkʌm]

became [bɪˈkeɪm]

become [bɪˈkʌm]

bear [ber]

bore [bɔ:]

borne [bɔ:n]

blow [bloʊ]

blew [blu:]

blown [bləʊn]

blowed [bləʊd]

bad [bæd]

badded [ˈbædɪd]

badded [ˈbædɪd]

burst [bɜ:st]

burst [bɜ:st]

burst [bɜ:st]

bake [beɪk]

baked [beɪkt]

baked [beɪkt]

begin [bɪˈgɪn]

began [bɪˈgæn]

begun [bɪˈgʌn]

bend [bɛnd]

bent [bɛnt]

bent [bɛnt]

bended []

bath [bæθ]

bathed [ˈbeɪðd]

bathed [ˈbeɪðd]

busy [ˈbɪzi]

busied [ˈbɪzid]

busied [ˈbɪzid]

bet [bɛt]

bet [bɛt]

betted [bɛttɛd]

bet [bɛt]

betted [bɛttɛd]

book [bʊk]

booked [bʊkt]

booked [bʊkt]

borrow [ˈbɑːroʊ]

borrowed [ˈbɒrəʊd]

borrowed [ˈbɒrəʊd]

big [bɪɡ]

bigged [bɪɡd]

bigged [bɪɡd]

believe [bɪˈliːv]

believed [bɪˈliːvd]

believed [bɪˈliːvd]

broadcast [ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast [ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast [ˈbrɔːdkɑːst]

bind [baɪnd]

bound [baʊnd]

bound [baʊnd]

bleed [bli:d]

bled [bled]

bled [bled]

bid [bɪd]

bad [bɪd]

bade [beɪd]

bid [bɪd]

bid [bɪd]

bidden [bɪdn]

brush [brʌʃ]

brushed [brʌʃt]

brushed [brʌʃt]

belong [bɪˈlɔːŋ]

belonged [bɪˈlɔːŋd]

belonged [bɪˈlɔːŋd]

breed [bri:d]

bred [brɛd]

bred [brɛd]

best [best]

bested [ˈbestɪd]

bested [ˈbestɪd]

brake [breɪk]

braked [breɪkt]

braked [breɪkt]

bury [ˈberi]

buried [ˈberɪd]

buried [ˈberɪd]

bark [bɑːrk]

barked [bɑːkt]

barked [bɑːkt]

boil [bɔɪl]

boiled [bɔɪld]

boiled [bɔɪld]

bore [bɔːr]

bored [bɔːrd]

bored [bɔːrd]

behave [bɪˈheɪv]

behaved [bɪˈheɪvd]

behaved [bɪˈheɪvd]

back [bæk]

backed [bækt]

backed [bækt]

base [beɪs]

based [ˈbeɪst]

based [ˈbeɪst]

bang [bæŋ]

banged [bæŋd]

banged [bæŋd]

beg [ˈbɛɡ]

begged [ˈbɛɡd]

begged [ˈbɛɡd]

break down [breɪk daʊn]

broke down [brəʊk daʊn]

broken down [ˈbrəʊkən daʊn]

backslide [ˈbækslaɪd]

backslid [bækˈslɪd]

backslid [bækˈslɪd]

bother [ˈbɑðɚ]

bothered [ˈbɑðɚd]

bothered [ˈbɑðɚd]

board [bɔːrd]

boarded [bɔːdɪd]

boarded [bɔːdɪd]

bring up [brɪŋ ʌp]

brought up [brɔːt ʌp]

brought up [brɔːt ʌp]

beseech [bɪˈsiːtʃ]

besought [bɪˈsɔːt]

beseeched [bɪˈsiːtʃt]

besought [bɪˈsɔːt]

beseeched [bɪˈsiːtʃt]

beget [bɪˈɡet]

begot [bɪˈɡɒt]

begat [bɪˈɡæt]

begotten [bɪˈɡɒtən]

begot [bɪˈɡɒt]

bound [baʊnd]

bounded [ˈbaʊndɪd]

bounded [ˈbaʊndɪd]

ban [bæn]

banned [bænd]

banned [bænd]

bow [baʊ]

bowed [bəʊd]

bowed [bəʊd]

breakfast [ˈbrekfəst]

breakfasted [ˈbrekfəstɪd]

breakfasted [ˈbrekfəstɪd]

bare [beə]

bared [ˈberd]

bared [ˈberd]

backbite [ˈbækbaɪt]

backbit [ˈbækbɪt]

backbitten [ˈbækbɪtən]

beach [biːtʃ]

beached [ˈbiːtʃt]

beached [ˈbiːtʃt]

bar [bɑː]

barred [bɑːd]

barred [bɑːd]

bust [bʌst]

bust [bʌstɪd]

busted [bʌst]

bust [bʌstɪd]

busted [bʌst]

bereave [bɪˈriːv]

bereft [bɪˈrɛft]

bereaved [bɪˈriːvd]

bereft [bɪˈrɛft]

bereaved [bɪˈriːvd]

beat up [biːt ʌp]

beat up [biːt ʌp]

beaten up [biːtn ʌp]

back up [bæk ʌp]

backed up [bækt ʌp]

backed up [bækt ʌp]

break up [breɪk ʌp]

broke up [brəʊk ʌp]

broken up [ˈbrəʊkən ʌp]

break out [breɪk aʊt]

broke out [brəʊk aʊt]

broken out [ˈbrəʊkən aʊt]

befall [bɪˈfɔːl]

befell [bɪˈfel]

befallen [bɪˈfɔːlən]

behold [bɪˈhəʊld]

beheld [bɪˈhɛld]

beheld [bɪˈhɛld]

blame [ˈbleɪm]

blamed [ˈbleɪmd]

blamed [ˈbleɪmd]

beset [bɪˈset]

beset [bɪˈset]

beset [bɪˈset]

blow up [bləʊ ʌp]

blew up [blew ʌp]

blown up [bləʊn ʌp]

bag [bæɡ]

bagged [bæɡd]

bagged [bæɡd]

bestride [bɪˈstraɪd]

bestrode [bɪˈstrəʊd]

bestridden [bɪˈstrɪdən]

baby [ˈbeɪbi]

babied [ˈbeɪbid]

babied [ˈbeɪbid]

bump [bʌmp]

bumped [bʌmpt]

bumped [bʌmpt]

bill [bɪl]

billed [bɪld]

billed [bɪld]

box [bɒks]

boxed [bɒkst]

boxed [bɒkst]

brief [briːf]

briefed [briːft]

briefed [briːft]

bless [bles]

blessed [blest]

blessed [blest]

blest [blest]

burn out [bɜːn aʊt]

burned out [bɜːnd aʊt]

burned out [bɜːnd aʊt]

brush up [brʌʃ ʌp]

brushed up [brʌʃt ʌp]

brushed up [brʌʃt ʌp]

bespit [bɪˈspɪt]

bespat [bɪˈspæt]

bespat [bɪˈspæt]

bring back [brɪŋ bæk]

brought back [brɔːt bæk]

brought back [brɔːt bæk]

burst out [bɜːst aʊt]

burst out [bɜːst aʊt]

burst out [bɜːst aʊt]

blow out [bləʊ aʊt]

blew out [blew aʊt]

blown out [bləʊn aʊt]

bespeak [bɪˈspiːk]

bespoke [bɪˈspəʊk]

bespoke [bɪˈspəʊk]

bespoken [bɪˈspəʊkən]

bridge [brɪdʒ]

bridged [brɪdʒd]

bridged [brɪdʒd]

browbeat [ˈbraʊbiːt]

browbeat [ˈbraʊbiːt]

browbeaten [ˈbraʊbiːtən]

blow off [bləʊ ɒf]

blew off [blew ɒf]

blown off [bləʊn ɒf]

bus [bʌs]

bussed [bʌst]

bussed [bʌst]

bank [bæŋk]

banked [bæŋkt]

banked [bæŋkt]

butter [ˈbʌtər]

buttered [ˈbʌtəd]

buttered [ˈbʌtəd]

beef up [biːf ʌp]

beefed up [biːft ʌp]

beefed up [biːft ʌp]

break in [breɪk ɪn]

broke in [brəʊk ɪn]

broken in [ˈbrəʊkən ɪn]

betray [bɪˈtreɪ]

betrayed [bɪˈtreɪd]

betrayed [bɪˈtreɪd]

break off [breɪk ɒf]

broke off [brəʊk ɒf]

broken off [ˈbrəʊkən ɒf]

begird [bɪˈɡɜːd]

begirt [bɪˈɡɜːt]

begirt [bɪˈɡɜːt]

bite off [baɪt ɒf]

bit off [bɪt ɒf]

bitten off [bɪtn ɒf]

bypass ['baɪpɑ:s]

bypassed [ˈbæɪpɑːst]

bypassed [ˈbæɪpɑːst]

beam [bi:m]

beamed [biːmd]

beamed [biːmd]

bring over [brɪŋ ˈəʊvə]

brought over [brɔːt ˈəʊvə]

brought over [brɔːt ˈəʊvə]

bawl [[bɔ:l]]

bawled [[bawled]]

bawled [[bawled]]

break through [breɪk θruː]

broke through [brəʊk θruː]

broken through [ˈbrəʊkən θruː]

blow away [bləʊ əˈweɪ]

blew away [blew əˈweɪ]

blown away [bləʊn əˈweɪ]

All words by letter